Uskutečněné akce

20/09

Konference INCIEN: Cirkulární ekonomika ve stavebnictví

Cirkulární Hub, Hybernská 4, Praha 1 , 9:30 - 17:00

Cirkulární ekonomika ve stavebnictví
„Pro někoho odpad, pro jiného surovina“

Dovolujeme si pozvat zástupce odborné veřejnosti na konferenci Cirkulární ekonomika ve stavebnictví, která se bude konat dne 20. září v prostorách Kampusu Hybernská, kde od září startují i aktivity Cirkulárního hubu, tedy projektu, který vzniká za podpory Technologické agentury České republiky. Zájemci se mohou těšit na konferenci, workshopy, příležitosti pro networking i konkrétní match-making s firmami či institucemi, se kterými mají zájem prodiskutovat odbornou spolupráci.

Sekce stavebnictví se stala i prioritní oblastí prvního českého Cirkulárního městského skenu města Prahy, jehož první výsledky budou na akci taktéž představeny.

Předběžný program konference

9:30 - 10:00 - Registrace

10:00 - 12:00 - Konferenční část

  • Úvod do problematiky: recyklace stavebních materiálů v ČR, cirkulární ekonomika v praxi, představení konceptu odpad zdrojem, trendy EU včetně cílů západních zemí - INCIEN
  • Aktivity Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu využívání druhotných surovin ve stavebnictví - MPO, Odbor průmyslové ekologie
  • Využití odpadu z pohledu architekta/developera: jak pracovat na projektu tak, aby bylo implementováno co nejvíce principů cirkulární ekonomiky již od prvotního návrhu po konec životního cyklu budovy? - Česka rada pro šetrné budovy (Adam Rujbr)
  • Příklady dobré praxe recyklace stavebních odpadů - kam směřujeme a co se v České republice daří - AZS 98 (Petra Kaldová)
  • Cirkulární inovace ve stavebních materiálech. Nové technologie s globálním uplatněním - ERC-TECH (Pavel Gorecký / Petr Marek)
  • Životní cyklus stavebního odpadu v praxi od demolice, třídění, znovuzpracování, nové materiály, produkty - Eurovia
  • Představení projektu EcoInn Danube a Virtual lab - BIC Brno
  • Podpůrné projekty H2020 : RE4, VEEP, FISSAC - FENIX TNT

12:00 - 13:00 Oběd

13:30 - 15:00 Workshopová část

Workshop 1: Česká cirkulární města - Nové metody výstavby a využití odpadů ve stavebnictví

Moderátorka: Soňa Jonášová
Cílová skupina: zástupci veřejné sféry / ministerstev / regionálních agentur / stavebních firem

Představení konceptu workshopu: K zajištění lidských obydlí je celosvětově spotřebováno 50 % veškerých zdrojů. Je zřejmé, že novým trendem se, vzhledem k prudkému nárůstu obyvatel i urbanizaci měst, stává využívání odpadních materiálů ve stavebnictví. Příkladem jsou statisíce tun odpadních škváry a popílků, které jsou vedlejším produktem energetických procesů nebo odpadní stavební materiál, který v současnosti končí na skládkách. S koncem skládkování recyklovatelných materiálů se však s rokem 2024 blíží i doba, kdy bude třeba na tyto současné odpady pohlížet jako na zdroje. Cílem workshopu je diskuze a sdílení dobré praxe vedoucí k vytvoření funkční spolupráce mezi účastníky. Takové spolupráce, která je nezbytná pro rozvoj ekoinovací a cirkulárních principů ve městech v reálných podmínkách.

Sdílení dobré praxe:

● Soňa Jonášová, INCIEN
● Karel Fronk, SKANSKA: přístup k cirkulární ekonomice jako celku, pohled SKANSKA na téma a oblasti, ve kterých již principy CE aplikuje
● Eva Neudertová, SKANSKA Reality: nové developerské projekty s prvky cirkulární ekonomiky. Přínosy a současné bariéry pro developery i uživatele
● Definování základních oblastí / příležitostí pro aplikaci CE do rozvoje měst
● Vytipování tří klíčových oblastí, na které se skupiny zaměří
● Práce v týmech na definování specifických koncepcí
● Prezentace výsledků a diskuze

Workshop 2: “Surovinová průmyslová symbióza jako základ fungování cirkulární ekonomiky v českém i evropském měřítku”

Moderátorka: Petra Colantonio
Cílová skupina: Zástupci regionálních rozvojových agentur / vysokých škol a výzkumných organizací / inovačních agentur / platforem a asociací / průmyslové firmy odpad produkující nebo hledající zdroje odpadů a materiálů pro vlastní využití

Představení konceptu workshopu: Evropské výzkumné projekty z oblasti tématu konstrukčního a demoličního odpadu a jeho znovupoužívání a recyklace včetně zahrnutí konceptu cirkulární ekonomiky jsou jedním z nejaktuálnějších trendů. Nezbytnou součástí odklonu odpadů od skládek a neefektivního využívání primárních zdrojů je však hledání průmyslové symbiózy mezi podniky a případně i na úrovni regionů. Co je pro jednoho odpadem, může být pro druhého zdrojem. Jak ale efektivně jednotlivé aktéry propojit tak, aby tato symbioza skutečně fungovala a navíc inovace odpovídaly legislativním požadavkům? Klíčovou roli hraje také úzké propojení praxe s výzkumem a co nejefektivnější spolupráce, díky které se dobré nápady dostávají do reálných projektů čím dál rychleji.

15:00 - 17:00 Matchmaking event

15:00 Prezentace firem (formou 4 minutového představení vlastních aktivit a 1 minuta představení potřeb - financování, navázání spolupráce, hledání partnera aj.) Max 6 firem (30 minut prezentací)

15:30 One to one matchmaking

Více informací a aktualizace k programu budeme postupně přidávat

Registrace na konferenci je možná na e-mailu: sona@incien.org

     
reklama reklama