Certifikace BREEAM v České republice

Evropští investoři a nájemci začínají stále více uznávat výhody, které přináší zavádění opatření na podporu udržitelnosti.
Nedávná studie společnosti Price Waterhouse Coopers obsahující analýzu dat shromážděných institucí RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) v roce 2011 ukázala, že v České republice probíhá nejrychlejší vývoj certifikací budov v EU, a to i přesto, že zde má certifikace malou tradici. Studie také zjistila, že britská certifikace BREEAM je přední evropskou certifikační metodou pro komerční budovy.

Certifikace budov přináší mnoho výhod:
• na trhu stimuluje poptávku po šetrných budovách s malým dopadem na životní prostředí,
• jistotu, že v budově jsou využity osvědčené a vyzkoušené principy udržitelnosti,
• inspiraci pro hledání inovativních řešení, která minimalizují dopad budovy na životní prostředí,
• standard, který překračuje minimální požadavky v předpisech,
• pomáhá snížit provozní náklady, zlepšit pracovní a životní prostředí v budovách,
• rozvoj firemních a organizačních cílů týkajících se ochrany životního prostředí.

Mezinárodní vývoj
Certifikace BREEAM, Building Research Establishment Environmental Assessment Method, byla vyvinuta koncem 80. let minulého století. Velmi rychle našla uplatnění ve Velké Británii a pak i v zahraničí.  Například americká certifikace LEED byla v roce 1998 odvozena z principů BREEAM. Aktuální verze BREEAM, která našla uplatnění i v České republice, je certifikace BREEAM Europe Commercial 2009, která zahrnuje administrativní, komerční a průmyslové budovy. Certifikaci je možné použít i pro jiné typy nových budov, a to pomocí upravené verze BREEAM International. Pro hodnocení a porovnání stávajících budov je navíc dostupná metodika BREEAM In Use, jejíž popularita poslední dobou prudce narůstá.

Hodnocené kategorie
I když energetická účinnost je hlavní charakteristika, která na sebe strhává většinu pozornosti, komplexní hodnocení environmentálního dopadu budovy zahrnuje mnohem více aspektů. BREEAM hodnotí devět kategorií vážených podle jejich relativního vlivu na životní prostředí:
• Energie (19 %), např. energetická účinnost
• Zdraví a pohoda prostředí (15 %), např. denní osvětlení a možnost přirozeného větrání
• Materiály (12,5 %), např. použití materiálů s nízkým dopadem životního cyklu na životní prostředí
• Management (12 %), např. environmentální dopady výstavby
• Znečišťující látky (10 %), např. použití vhodného chladiva a emise sloučenin NOx
• Využití půdy a ekologie (10 %), např. zmírnění dopadu na životní prostředí
• Doprava (8 %), např. dostupnost veřejnou dopravou a podpora ekologických způsobů dopravy (kolo, elektromobil)
• Odpad (7,5 %), např. stavební odpady a využití recyklace
• Voda (6 %), např. úsporné spotřebiče a opatření pro detekci úniku vody
Při hodnotícím procesu je zjištěno souhrnné skóre, které je převedeno na celkové hodnocení;  například > 70% = výborný, > 55% = velmi dobrý.

Specifika certifikace BREEAM
Hlavním rysem certifikace BREEAM je přidělování kreditů za výkonnostní kritéria, a to i nad rámec místních stavebních předpisů. V praxi to znamená, že žádné kredity nejsou přidělovány za pouhé dodržení platných předpisů. Konkrétní příklad: BREEAM uznává českou národní metodiku výpočtu EPC (Energy Performance Contracting) a kancelářskou budovu s energetickou spotřebou 90 kWh/m2 by ocenil kredity na základě 50% zlepšení proti požadované hodnotě 182 kWh/m². Stanovení energetické náročnosti budovy dynamickou simulací a modelováním je také možné.
Pro ostatní kritéria je vydán BREEAM referenční list pro Českou republiku, který obsahuje platné české i evropské předpisy. Projektanti a dodavatelé se tak mají na co odkazovat. Je zřejmé, že jde o dynamický proces, neboť předpisy a požadavky na stavby se neustále vyvíjí, viz například směrnice svědek EPBD II. Z tohoto důvodu jsou téměř všechny verze certifikace BREEAM aktualizovány každé tři roky, tak aby odrážely aktuální postupy a změny.
Na rozdíl od některých jiných certifikačních systémů, např. DGNB, BREEAM zohledňuje výběr lokality a plusové body získává místo, které je dobře dostupné městskou hromadnou dopravou, má dobrou občanskou vybavenost a nízkou ekologickou hodnotu.

Proces certifikace
Proces certifikace BREEAM obvykle obsahuje tři etapy. Nejprve je provedeno předběžné hodnocení, které probíhá na samém začátku vývoje projektu. Jeho cílem je posouzení možnosti získání jednotlivých kreditů a stanovení cílového hodnocení certifikace projektu. Ve druhé fázi je hodnocen návrh projektu, většinou na základě kompletní dokumentace projektu; výsledkem je certifikace návrhu. Konečně během poslední fáze certifikace je provedena povinná kontrola skutečného stavu pro posouzení odchylek skutečného stavu od návrhu projektu. Následně je pak přidělený finální certifikát.
Hodnocení kritérií při certifikaci BREEAM školeným odborníkem vyžaduje pečlivý a nekompromisní přístup. Příručka certifikace BREEAM obsahuje podrobná kritéria pro přidělování kreditů a projektový tým by měl být poučen o nutnosti připravit komplexní písemnou dokumentaci, která má být známkou kvality pro hodnotící instituci již před samotnou certifikací.  Profesionálně školený odborník (BREEAM Accredited Professional - BREEAM AP) poskytuje projekčnímu týmu odborné rady týkající se udržitelné výstavby, návrhu a posouzení dopadů na životní prostředí. Svoje uplatnění najde již od samého začátku projektu, kdy pomáhá koordinovat činnost týmu a vhodně naplánovat posloupnost činností. Jeho velká úloha také spočívá ve vyjednávání kompromisů nutných pro dosažení cílového certifikátu BREEAM.
Specialista pro hodnocení certifikace BREEAM (BREEAM Assessor) rozumí procesu certifikace i technickým otázkám, které se tohoto procesu týkají. Jeho úkolem je interpretovat požadavky jednotlivých kritérií ve vztahu k celkovému hodnocení, formálně hodnotit dokumentaci připravenou projektovým týmem a přidělování či odebírání jednotlivých kreditů. Po vyhodnocení všech kritérií a kategorií BREEAM Assessor připravuje a předkládá závěrečnou zprávu pro certifikaci BRE.

Případové studie
Dvě budovy popsané v následujících odstavcích směřují k udělení certifikátu BREEAM a reprezentují první generaci certifikovaných projektů v České republice, kdy se stávající projekty následně mírně upravovaly, tak aby byly splněny požadavky BREEAM. V poslední době se u cílených projektů řeší strategie udržitelnosti a kritéria certifikace již od prvního dne.
Vzhledem k tomu, že šlo o pilotní projekty a aplikaci systému BREEAM v České republice, hodnocení vyžadovalo předložení českých norem BREEAM Assessorem ke schválení instituci BRE, zejména se řešilo posuzování rizika povodní. Vyřešení tohoto kroku znamená výrazné zjednodušení procesu pro české projekty žádající o BREEAM certifikaci v budoucnosti.
Uvedené dva příklady jsou zajímavé i tím, že jde o projekty na první pohled "normální", nijak výrazně odlišné od běžných administrativních a průmyslových staveb. Jejich negativní dopad na životní prostředí je však výrazně nižší, o čemž svědčí i jejich předpokládané dosažení celkového skóre hodnocení BREEAM, a to při velmi malých dodatečných nákladech.

Karlovarská Business Park Praha
Společnost Portland Trust byla založena v roce 1997 a stanovila si za cíl budování kvalitní institucionální i komerční výstavby v zemích střední Evropy, velký důraz klade společnost na environmentální hledisko výstavby. U tohoto projektu developer viděl možnost, jak si na relativně jednoduchém projektu vyzkoušet proces BREEAM certifikace a získat tak cenné zkušenosti pro budoucí projekty.

Karlovarska Business Park
Průmyslovou budovu o ploše 10 000 m² má v současnosti v pronájmu společnost Lindab, stavbu realizovala společnost Metrostav, obě jsou členy České rady pro šetrné budovy a principy udržitelnosti a šetrného rozvoje jsou jim blízké. Realizace dokončená v roce 2011 je pravděpodobně první budovou se zakončeným procesem certifikace BREEAM Europe Commercial 2009  a první BREEAM certifikovanou průmyslovou budovou celkově.

Udržitelná koncepce
Při zadání projektu, který už měl v té době vydané stavební povolení, klient zdůraznil, že navrhovaná opatření musí být realizovatelná v rámci nabitého rozvrhu a za rozumnou cenu. Akreditovaný odborník BREEAM AP úzce spolupracoval s projekčním týmem pro stanovení potenciálního výsledného hodnocení certifikace. To vedlo k lepší strategii a mírným úpravám projektu během specifikace projektu. Výsledkem bylo dvojnásobné zvýšení celkového předběžného skóre z původních 30 % na cílových o 60 %, s hodnocením "velmi dobrý".
Výstavba na pozemku s nízkou ekologickou hodnotou nabízela potenciál na zlepšení ekologických aspektů dané lokality – díky odborným doporučením stanoveným v environmentální zprávě došlo k navýšení ekologické hodnoty pozemků a vytvoření významných přírodních sídlišť. Ochrana a udržování vytvořené biodiverzity je přímo součástí dlouhodobého plánu.
Pečlivé řešení dopadů procesu výstavby na životní prostředí vedlo ke sledování ukazatelů jako je spotřeba energie a vody. Velmi nápomocná byla v tomto směru certifikace ISO 14001 Environmental Management System, kterou dodavatel používá.  
Plán dopravy se zaměřil na podporu využívání udržitelnějších způsobů dopravy s cílem omezit používání automobilů pro přepravu jednotlivců. Z tohoto důvody byl zaveden systém rozvrhu sdílení aut a také podpora cyklistiky. Pro podporu veřejné dopravy byly v budově osazeny digitální tabule informující o odjezdech autobusů a vlaků. Poskytování těchto alternativ přispívá ke snížení emisí CO2 souvisejících s dopravou.
Udržitelné aspekty budovy
• konstrukční materiály s nízkým dopadem na životní prostředí s ohledem na jejich celý životní cyklus,
• zdroj tepla s velmi nízkými emisemi NOx,
• zelené plochy zavlažované pouze dešťovou vodou,
• měření všech významných složek spotřeby energie,
• plochy pro recyklování odpadů včetně lisu papíru,
• místa pro parkování a úschovu jízdních kol, sprchy a šatny pro cyklisty,
• sanitární zařízení s úsporou vody včetně automatického vypínání.

Hodnocení BREEAM
• Předpokládané cílové hodnocení: velmi dobré
• Předpokládané skóre: 60 %
• Stav certifikace: dokončená budova prochází kontrolním hodnocením BRE, posuzování revizní zprávy a dokumentace
• Verze certifikátu BREEAM: Europe Commercial 2009

Hodnocení jednotlivých kategorií BREEAM:
• Management: 72 %
• Využití půdy a ekologie, 70 %
• Odpady: 66 %
• Energetika: 63 %
• Znečištění: 60 %
• Doprava, 60 %


Systémy TZB:
• vytápění: výrobní hala – podstropní horkovzdušné vytápění; kanceláře – otopná tělesa
• větrání: výrobní hala - přirozené větrání, kanceláře – nucené větrání
• chlazení: pouze u malých kanceláří – osazeny stropní jednotky typu fan-coil ,
• teplá voda: centrální rozvod teplé vody, ohřev zajišťuje plynový kotel.

Specifikace projektu:
• klient: Portland Trust, s. r. o.
• BREEAM AP: Chris Owen (Praha)
• BREEAM Assessor: Andrew Caistor (Praha)
• hlavní dodavatel: Metrostav, a. s.

River Gardens Praha
Slovenská developerská společnost HB Reavis byla založena v roce 1993; na český trh vstoupila v roce 2006. Činnost společnosti pokrývá širokou oblast realit i stavební činnost, včetně provozu a likvidace. V nedávné době společnost reagovala na rostoucí poptávku nájemců po certifikovaných budovách a rozhodla se zaměřit na certifikaci BREEAM.
Rivergardens
Tento systém si developer vybral pro zaměření BREEAM certifikace na české a evropské předpisy, a také proto, že pociťoval soulad certifikace s firemní kulturou a cíli.  Podle odhadu developera opatření směřující k dosažení hodnocení „velmi dobré“ navýšila rozpočet stavby o jedno až dvě procenta.
Nevyužívaný pozemek typu brownfield  o rozloze 6 500 m2 se nachází v pražské čtvrti Karlín. Budova a s podlahovou plochou 27 000 m² a osmi nadzemními podlažími je v současnosti ve stádiu realizace.

Udržitelná koncepce
BREEAM assessor úzce spolupracoval s klientem až v pokročilejší fázi projektu – cíl byl stanoven na dosažení certifikace na úrovni "velmi dobrý". Přestavba bývalého železničního areálu s malou ekologickou hodnotou vyžadovala sanaci půdy a řešení problémů se znečištěním, tak aby lokalita mohla být opět využívána.
Lokalita má výborné spojení MHD a plnou občanskou vybavenost, což umocnilo snahy o podporu udržitelných způsobů dopravy a omezení individuální automobilové přepravy osob. Jednání s místními úřady vedla k zařazení pruhů pro cyklisty do okolní silniční sítě.
Kvalitní vnitřní prostředí v kancelářích bude součástí smluv o pronájmu uzavíraných s nájemci. Pro splnění požadavků bude v kancelářích instalována manuální regulace osvětlení, stínění, teploty, tak aby všechny parametry vyhovovaly požadavkům BREEAM. Novinkou bude podrobné monitorování spotřeby energie budovy, které budou moci obyvatelé kanceláří volně sledovat; pravidelně bude také zveřejňována spotřeba energie hlavních pronajímatelů.

Udržitelné aspekty budovy
• nízká energetická náročnost – předpokládá se spotřeba energie 74 kWh /m2 (59% zlepšení oproti současným českým předpisům),
• příkladné využití denního osvětlení,
• instalace výtahu s malou spotřebou energie,
• vodoměr a systém detekce úniku vody propojený s centrální správou budovy,
• otevíratelná okna pro podporu přirozeného větrání a jako doplnění systému nuceného větrání,
• zařízení pro recyklaci odpadů a zajištění místa pro kompostování organického odpadu.
Hodnocení BREEAM
• předpokládané cílové hodnocení: velmi dobré
• předpokládané skóre: 60 %
• stav certifikace: hodnocení návrhu (dokončení budovy se předpokládá v první polovině roku 2012)
• verze certifikátu BREEAM: Europe Commercial 2009

Hodnocení jednotlivých kategorií:
Podle dosavadního vývoje se očekává výborné hodnocení v těchto kategoriích:
• doprava: 88 %
• zdraví a Pohoda: 71 %
• energetika: 56 %


Systémy TZB:
• vytápění: dálkové centrální, otopná tělesa regulovaná centrálním systémem řízení budovy (BMS)
• větrání: nucené větrání a otevíratelná okna
• chlazení: strojní chlazení řízené centrálně (BMS)
• teplá voda: lokální elektrické ohřívače vody

Specifikace projektu:

• klient: HB Reavis Group CZ, s. r. o.
• BREEAM Assessor: Andrew Caistor (Praha)
• stavební management: HB Reavis group CZ, s. r. o.

Článek byl publikován v časopise Energeticky soběstačné budovy 1/2012.

Autor: Chris Owen, MBA
BREEAM Accredited Professional, konzultant
Člen představenstva České rady pro šetrné budovy
chris@chrisowen.eu
www.chrisowen.eu


Chris Owen
Chris Owen pracuje jako konzultant pro střední Evropu a Velkou Británii, v současnosti sídlí v Praze. Je BREEAM Accredited Professional a v současnosti poskytuje poradenství pro několik projektů v České republice.

V letech 2002 až 2007 vykonával funkci ředitele společnosti Chapman Taylor International Services s.r.o. Prague, kde měl na starosti řadu velkých komerčních projektů v rámci celé střední a východní Evropy. Chris Owen je členem RIBA Building Futures Advisory Group, která se zabývá tím, jak a kde budeme žít v budoucnosti s ohledem na změnu klimatu a vývoj urbanismu.
     
reklama reklama