Naučme se hospodařit s vodou v budovách

Budovy mohou pomoci lepšímu hospodaření s vodou, které nebude v následujících letech nazbyt. Letošní léto už vůbec nikoho nenechalo na pochybách, že voda není samozřejmost a že o ní musíme uvažovat jinak než dosud.

Hlasy nabádající k rozumnému zacházení s půdou, vegetací a vodními toky zní stále hlasitěji, ale je to běh na dlouhou trať. Navíc velká část našeho prostoru je urbanizovaná. Vznikají stále nové zastavěné a zpevněné plochy, z nichž se voda, která naprší, nedostane do půdy, protože ji odvádíme do kanalizace a pak do řek, kterými odteče. Přitom zhruba čtvrtina veškeré vody, kterou používáme, pochází z podzemních zdrojů. V dnešní době nám přijde zcela normální a samozřejmé zalévat trávník nebo splachovat toaletu pitnou vodou, ale je možné takto hospodařit donekonečna?

Evropská unie i náš stát se snaží podpořit zodpovědný přístup k hospodařením se srážkovou vodou prostřednictvím legislativních opatření a dotací, které však stále nejsou dostatečně využívány.  A protože geologické podmínky a urbanizovaný prostor v České republice často nedovolují přirozené vsakování, stále většinu srážkové vody necháváme odtéci i přesto, že existují řešení, jak využitím srážkové a šedé vody omezit spotřebu podzemní vody a uchovat jí tak více pro budoucí generace.

Velký potenciál, jak lépe hospodařit s vodou nabízejí technologie a opatření v budovách, které využívají dešťovou a šedou vodu. „Dešťovou a šedou vodu lze upravit tak, že získá parametry vody pitné, takže z hygienického hlediska nehrozí žádné nebezpečí při použití ke splachování, praní či úklidu. Naše biologické rozbory hovoří zcela jasně. Je ovšem nutné upozornit, že provozovatel, respektive dodavatel systému, si musí na základě rozboru upravené vody zajistit souhlas hygienika či Ministerstva životního prostředí. Využívání alternativních zdrojů vody je složitější u rekonstrukcí než u novostaveb, neboť ve starších budovách nemusí být vhodné stavební podmínky, například pro umístění retenčních nádrží. Používáním upravené dešťové a šedé vody lze však uspořit až 50 % spotřeby centrálně upravené pitné vody,“ upozorňuje Jana Petrů ze společnosti Koncept Ekotech.

Dešťová voda

Ohleduplné, ekologické a udržitelné hospodaření se srážkovou vodou lze využít v obytných a administrativních komplexech, sportovních objektech, hotelech a jiných veřejných budovách. Upravenou srážkovou vodu ze střech lze následně využívat pro zavlažování zeleně či splachování toalet, v prádelnách apod.

Šedá voda

Další možností, jak ušetřit tradiční zdroje pitné vody, jsou systémy k recyklaci šedé vody, která je prakticky nevyčerpatelným zdrojem. Poté, co je šedá voda biologicky vyčištěna a upravena, lze ji používat všude tam, kde není pitná voda nezbytná. Použitá technologie garantuje 100% biologickou čistotu přečištěné šedé vody, která pak neobsahuje žádné pevné částice, viry ani bakterie. Tak můžeme vodu ze sprch, umyvadel a van znovu využít ke splachování toalet, na praní či úklid.

Ideální je kombinace zdrojů vody, takže systém šedé vody může být doplňován vodou dešťovou, případně i vodou z povrchových zdrojů.

Česká rada pro šetrné budovy a její členové si uvědomují nutnost zabývat se otázkou hospodaření s vodou v budovách a v jejich bezprostředním okolí. Rada má pracovní skupinu, jejíchž hlavní témata je právě využívání srážkové a šedé vody, ale zároveň se zabývá nezanedbatelnou rolí zelených střech a fasád ve městech. Zelené střechy a fasády jsou jednou z mála možností, jak v urbanizované krajině zadržet vodu a snížit i teplotu okolí. Cílem aktivit pracovní skupiny je přispívat ke zmírnění dopadů klimatických změn a tepelných ostrovů. Dosáhnout toho Rada chce prosazováním legislativních změn a edukací odborné a širší veřejnosti. Rada věří, že se společnými silami svých členů podaří ochránit zdroje pitné vody, mimo jiné i tím, že snížíme její spotřebu v budovách využíváním popsaných alternativních zdrojů.

Článek uveřejněn Českou radou pro šetrné budovy v prosincovém čísle Development News

     
reklama reklama