Česká rada pro šetrné budovy podporuje šetrné stavebnictví už 10 let

Činnost Rady dokazuje, jak se stavebnictví za posledních deset let z pohledu udržitelnosti posunulo. Zatímco v době vzniku Rady se řešila především prostá energetická efektivita budov, dnes je tematický rozsah výrazně širší. Může za to i rostoucí členská základna, která z CZGBC dělá jednu z nejvlivnějších organizací na stavebním trhu.

Od hospodaření s vodou až po zdravé vnitřní prostředí

V rámci Rady dnes funguje sedm pracovních skupin, které jsou drivrem jejích aktivit: Energetický management nově rozšířený o Inovace a technologie, Certifikace, Udržitelné materiály, Zdravé vnitřní prostředí, Hospodaření s vodou, Veřejné zakázky a Brownfields. Každá z pracovních skupin má svého koordinátora a jejich výstupy jsou vedle metodik také benchmarkingové nástroje, odborné semináře, připomínky legislativního procesu, akce pro veřejnost a osvěta v tématech pomocí médií i konkrétních aktivit a projektů.

Mezi realizovanými a nejvýraznějšími projekty Rady v posledních letech lze bezpochyby zmínit soutěž Zdravá kancelář, která probíhá v rámci klání CBRE Zasedačka roku nebo projekt Zdravá škola. Obsah obou projektů ukazuje, jakým způsobem se proměnila debata o udržitelnosti ve stavebnictví. Zatímco v minulosti se řešila především budova samotná, její energetická náročnost a dopad na životní prostředí, středobodem současné diskuse se stal i její uživatel.

10leté výročí Rady

Výročí fungování České rady pro šetrné budovy se ponese v duchu připomínání vývoje šetrného stavebnictví v České republice. Za uplynulých 10 let nejen, že došlo k vývoji technologií a přibyla řada zajímavých šetrných staveb, ale i Rada a její témata zaznamenala značný vývoj. Příští rok bude příležitostí k rekapitulaci uplynulého vývoje i vizí do budoucna. V rámci oslav Rada plánuje několik akcí, těmi hlavními jistě budou podzimní konference šetrného stavebnictví a happening na pražském brownfieldu pro členy i zájemce o šetrné stavebnictví z řada širší veřejnosti Tradiční konference Šetrné budovy 2019, která slibuje zajímavé hosty i program, bude vrcholen celoročních oslav.

Mimo tyto dvě stěžejní aktivity se CZGBC také letos zapojí do festivalu Open House v rámci, kterého bude věnovaná speciální sekce šetrným budovám. Festival Open House bude příležitostí pro širší veřejnost se seznámit s principy šetrného stavebnictví v praxi. Jednou z nejzajímavějších akcí jistě bude návštěva nové budovy ČSOB v Radlicích v tradiční sérii Green Walk, Green Talk. Právě „původní“ a dnes již slavná budova byla první stavbou v Česku s certifikací udržitelnosti. Nová budova má pak být z tohoto pohledu opět přelomová. V těsném sousedství tak bude vidět, jak se šetrné stavebnictví za poslední dekádu vyvinulo.

Nová témata

Témata, která chce Rada v následujících letech řešit především, se budou čím dál více týkat nejen fungování budov jako takových, ale také jejich širšího vlivu na okolí a na své uživatele. První z nich již nyní řeší pracovní skupiny Rady.

Nosným tématem roku 2019 jsou brownfilds a jejich regenerace. Tématu brownfieldů se Rada věnuje z pohledu jejich šetrné revitalizace, podporujeme využívání brownfieldů oproti greenfieldům a navazuje tím na témata jako hospodaření s vodou, zelené střechy či eliminace tepelných ostrovů měst.

Velký posun se dá v budoucnu očekávat ve využití šedé vody a také v oblasti materiálů a recyklace budov. Dnes totiž v ČR přes polovinu všech odpadů tvoří stavební a demoliční odpad a Evropská unie plánuje opatření, která mají zvýšit míru recyklace stavebního odpadu na 70 %. Již dnes má Rada a její členové k dispozici několik případových studií z těchto oblastí, které mohou být inspirací pro celý trh.

Legislativa je jeden z pilířů úspěchu

Nadále platí, že činnost Rady v oblasti legislativy je vedle vzdělávání a dalších aktivit klíčová při prosazování šetrného stavebnictví. Proto bude nadále ve spolupráci se Šancí pro budovy podporovat opatření na zvýšení energetické účinnosti budov, ale také odbourání administrativních bariér, které brání zvyšování kvality vnitřního prostředí z pohledu větrání, osvětlení a akustiky nebo využití dešťové, šedé vody a aplikaci vegetačních prvků. Spolu s ostatními se pak Rada chystá zasazovat o urychlení stavebního procesu jako takového.
     
reklama reklama