Roadmapa k udržitelnosti a nulovému uhlíku ve vystavěném prostředí v ČR

Strategický pohled na směřování stavebnictví a sektoru budov k udržitelnosti a na uhlíkovou neutralitu.

Účel roadmapy

 • Má sloužit jako metodický dokument/sada obecných doporučení vedoucích k uhlíkové neutralitě odvětví stavebnictví.
 • Následná udržitelnost dokumentu: vydání roadmapy je první krok, musí následovat průběžné sledování plnění doporučení na základě vytvořených indikátorů. Roadmapa se stane „národním“ dokumentem, který např. některé ministerstvo pojme za svůj a bude dbát na jeho naplňování prostřednictvím měřitelných indikátorů a sledovat je v čase. Bude se hledat politická podpora.

Obsah

 • Představení vize uhlíkové neutrality a definování pojmu net zero carbon pro jednotlivé oblasti udržitelnosti v segmentu budov – energetická účinnost, hospodaření s vodou, cirkulární ekonomika.
 • Stávající stav a popis aktuálního vývoje
  • Návaznost na existující související národní strategické dokumenty, legislativu a směrnice na úrovni EU.
  • Identifikace zabudovaných emisí při výrobě a dopravě materiálů.
  • Popis sektoru budov – statistika stávajících fondu budov včetně typů budov podle užívání a vlastnictví; diferenciace podle typické spotřeby energie a spojených emisí.
 • Analýza bariér a příležitostí – identifikace bariér rychlejšího rozvoje snižování uhlíkové stopy, případně neplnění stanovených cílů a hledání možností a příležitostí pro ambicióznější scénáře.
 • Financování přechodu k uhlíkové neutralitě – identifikace potřebné výše financování a hledání možných zdrojů.
 • Závěry a doporučení – měkká a tvrdá opatření napříč sektory budov a typy vlastníků
  • Veřejný sektor – měřitelné indikátory pro popis vývoje prostředí pro naplňování cesty k uhlíkové neutralitě – legislativní rámec, vládní podpora, lokální administrativa, municipality.  Příklady pro inspiraci.
  • Soukromý sektor – doporučení pro přechod na uhlíkovou neutralitu z pohledu různých účastníků (článků) hodnotového řetězce udržitelného stavebnictví. Příklady pro inspiraci.

Šíře záběru

Největší emise jsou spojené s výrobci materiálů a provozovateli budov – mají přímý vliv na největší objem emisí spojených se sektorem budov. U společností v těchto oblastech bude mapována uhlíková stopa v míře podle dostupných podkladů:

 • Scope 1 – přímé emise z vlastních aktivit.
 • Scope 2 – nepřímé emise ze spotřebované energie.
 • Scope 3 – emise mimo kontrolu podniku – pouze genericky pro hlavní materiály; míra detailu bude určena v průběhu dle účelnosti a dostupnosti dat; bez vlivu dopravy.

Ostatní články řetězce mají nepřímý vliv na snižování emisí u výše uvedených skupin, sami emitují minimálně (architekti, projektanti, konzultanti, zhotovitelé, neziskové organizace apod.). Těm budou věnované dílčí kapitoly s měkčími opatřeními jako je vzdělávání a osvěta.

Makroekonomický pohled shora

Pohled na stavební průmysl se zahrnutím měřitelných indikátorů a se sledováním změn v čase.

 • Fáze výroby od těžby po výrobu s dopravou až na staveniště. Samotný proces výstavby nebude zahrnut, má minimální vliv. Jedná se o fáze A1-A3 hodnocení LCA. Budou využita data o spotřebě paliv podle NACE kódů a o vyrobeném materiálu z dat ČSÚ. Bude proveden srovnávací orientační dopočet emisí a měrná emise na vyrobenou jednotku. Tím bude měřena efektivita výroby základních materiálů s možností porovnávat v čase.
 • Fáze provozní B6 LCA – s vyhodnocením spotřeby energie podle energonositelů s přepočtem na měrnou jednotku. Případně i B7 spotřeba vody podle dostupnosti dat.
 • Fáze konce životního cyklu C1-C4 a D LCA – dekonstrukce, nakládání s odpadem, odstranění a potenciál znovuvyužívání prvků a recyklace materiálů. Vývoj podílu šetrných řešení v čase.
 • Počty firem s EPD nebo jiným vyhodnocením pro své výrobky, počty vytvořených vyhodnocení.
 • ESG reporting / taxonomie – kolik peněz se profinancuje do projektů plnících požadavky taxonomie.
 • Energetická a materiálová ne/závislost na dodávkách ze zahraničí – sledování objemů.

Pohled zespoda

Cílem bude prezentovat dobrou praxi a inspirovat ostatní na straně dodávky i poptávky.

 • Příklady výrobků vyhodnocených z hlediska vlivu na životní prostředí, např. prostřednictvím EPD.
 • Příklady budov s důrazem na prvky udržitelnosti.
 • Příklady přístupu společností a organizací k dekarbonizaci – skutečné konkrétní připravované a realizované projekty.

Harmonogram přípravy roadmapy

 

EBRD, funded by TaiwanBusiness - EBRD Technical Cooperation Fund 

One of the key milestones is the start of the preparation of the Zero Carbon Roadmap for the Czech building industry. The purpose of the roadmap is to present a strategic view on the process towards sustainability and carbon neutrality.  The road map will be created in collaboration with the CZGBC members, and with regular consultations with representatives of WorldGBC and EBRD, funded by TaiwanBusiness - EBRD Technical Cooperation Fund.

Exkluzivní členové

Všichni členové