Roadmapa k udržitelnosti a nulovému uhlíku ve vystavěném prostředí v ČR

Strategický pohled na směřování stavebnictví a sektoru budov k udržitelnosti a na uhlíkovou neutralitu.

Účel roadmapy

 • Má sloužit jako metodický dokument/sada obecných doporučení vedoucích k uhlíkové neutralitě odvětví stavebnictví.
 • Následná udržitelnost dokumentu: vydání roadmapy je první krok, musí následovat průběžné sledování plnění doporučení na základě vytvořených indikátorů. Roadmapa se stane „národním“ dokumentem, který např. některé ministerstvo pojme za svůj a bude dbát na jeho naplňování prostřednictvím měřitelných indikátorů a sledovat je v čase. Bude se hledat politická podpora.

Obsah

 • Představení vize uhlíkové neutrality a definování pojmu net zero carbon pro jednotlivé oblasti udržitelnosti v segmentu budov – energetická účinnost, hospodaření s vodou, cirkulární ekonomika.
 • Stávající stav a popis aktuálního vývoje
  • Návaznost na existující související národní strategické dokumenty, legislativu a směrnice na úrovni EU.
  • Identifikace zabudovaných emisí při výrobě a dopravě materiálů.
  • Popis sektoru budov – statistika stávajících fondu budov včetně typů budov podle užívání a vlastnictví; diferenciace podle typické spotřeby energie a spojených emisí.
 • Analýza bariér a příležitostí – identifikace bariér rychlejšího rozvoje snižování uhlíkové stopy, případně neplnění stanovených cílů a hledání možností a příležitostí pro ambicióznější scénáře.
 • Financování přechodu k uhlíkové neutralitě – identifikace potřebné výše financování a hledání možných zdrojů.
 • Závěry a doporučení – měkká a tvrdá opatření napříč sektory budov a typy vlastníků
  • Veřejný sektor – měřitelné indikátory pro popis vývoje prostředí pro naplňování cesty k uhlíkové neutralitě – legislativní rámec, vládní podpora, lokální administrativa, municipality.  Příklady pro inspiraci.
  • Soukromý sektor – doporučení pro přechod na uhlíkovou neutralitu z pohledu různých účastníků (článků) hodnotového řetězce udržitelného stavebnictví. Příklady pro inspiraci.

Šíře záběru

Největší emise jsou spojené s výrobci materiálů a provozovateli budov – mají přímý vliv na největší objem emisí spojených se sektorem budov. U společností v těchto oblastech bude mapována uhlíková stopa v míře podle dostupných podkladů:

 • Scope 1 – přímé emise z vlastních aktivit.
 • Scope 2 – nepřímé emise ze spotřebované energie.
 • Scope 3 – emise mimo kontrolu podniku – pouze genericky pro hlavní materiály; míra detailu bude určena v průběhu dle účelnosti a dostupnosti dat; bez vlivu dopravy.

Ostatní články řetězce mají nepřímý vliv na snižování emisí u výše uvedených skupin, sami emitují minimálně (architekti, projektanti, konzultanti, zhotovitelé, neziskové organizace apod.). Těm budou věnované dílčí kapitoly s měkčími opatřeními jako je vzdělávání a osvěta.

Makroekonomický pohled shora

Pohled na stavební průmysl se zahrnutím měřitelných indikátorů a se sledováním změn v čase.

 • Fáze výroby od těžby po výrobu s dopravou až na staveniště. Samotný proces výstavby nebude zahrnut, má minimální vliv. Jedná se o fáze A1-A3 hodnocení LCA. Budou využita data o spotřebě paliv podle NACE kódů a o vyrobeném materiálu z dat ČSÚ. Bude proveden srovnávací orientační dopočet emisí a měrná emise na vyrobenou jednotku. Tím bude měřena efektivita výroby základních materiálů s možností porovnávat v čase.
 • Fáze provozní B6 LCA – s vyhodnocením spotřeby energie podle energonositelů s přepočtem na měrnou jednotku. Případně i B7 spotřeba vody podle dostupnosti dat.
 • Fáze konce životního cyklu C1-C4 a D LCA – dekonstrukce, nakládání s odpadem, odstranění a potenciál znovuvyužívání prvků a recyklace materiálů. Vývoj podílu šetrných řešení v čase.
 • Počty firem s EPD nebo jiným vyhodnocením pro své výrobky, počty vytvořených vyhodnocení.
 • ESG reporting / taxonomie – kolik peněz se profinancuje do projektů plnících požadavky taxonomie.
 • Energetická a materiálová ne/závislost na dodávkách ze zahraničí – sledování objemů.

Pohled zespoda

Cílem bude prezentovat dobrou praxi a inspirovat ostatní na straně dodávky i poptávky.

 • Příklady výrobků vyhodnocených z hlediska vlivu na životní prostředí, např. prostřednictvím EPD.
 • Příklady budov s důrazem na prvky udržitelnosti.
 • Příklady přístupu společností a organizací k dekarbonizaci – skutečné konkrétní připravované a realizované projekty.

Harmonogram přípravy roadmapy

Exkluzivní členové

Všichni členové