Představujeme členy představenstva - tentokrát Tomáše Habela a Petru Hajnou

Tomáš Habel pracuje jako Environment Readiness Officer ve společnosti Daikin. Zároveň působí v několika profesních spolcích a asociacích, kde obhajuje udržitelnost řešení v oblasti vytápění, chlazení a větrání budov. V Radě má spolu s Petrou Hajnou na starosti téma energie. Petra Hajná je Sustainability Officer v CPI Property Group (CPIPG). Má bohaté zkušenosti v oboru udržitelného stavebnictví, a to nejen v Česku, ale i v zahraničí. V rámci Rady je kromě tématu energie také garantem tématu ESG a taxonomie.

Tomáš Habel, Environment Readiness Officer ve společnosti Daikin.

Jaký je podle Tebe nejlepší přístup ke zefektivnění provozování budov? 

Dávám jednoznačně přednost motivaci před restrikcí. Vnímám proto jako velmi důležité neustále vysvětlovat, proč být efektivní, a poté holistický přístup k problematice, neboť potřebujeme nejprve majitele/provozovatele budovy, který chápe smysl komplexních opatření. Technologie a materiály pro efektivní provozování dlouhodobě máme a známe, ale i s nimi se dá budova provozovat neefektivně, což vidíme například z protokolů dálkového monitorování HVAC budov. Měli bychom ještě změnit naše nastavení mysli, které je mnohem složitější a má větší setrvačnost než přepnutí tepelného čerpadla, rekuperace či vylepšení obálky budovy. 

Jak se v rámci činnosti vaší společnosti setkáváte s EU taxonomií a se snižováním uhlíkové stopy? 

Dbáme dlouhodobě na snižování uhlíkové stopy v celém životním cyklu našich výrobků - během výroby v našich továrnách, během jejich životnosti a i po ukončení životnosti, a to díky prvkům cirkulární ekonomiky kovů, plastů i chladiv. Chystáme se na připravovanou legislativu bezemisních budov, které spoléhají na využívání tepelných čerpadel s maximální účinností, a tedy minimálními přímými i nepřímými emisemi. 

Co pro Tebe znamená šetrná budova? 

Již několik tisíc let platí Vitruviova geniální myšlenka o formě, funkci a konstrukci, jejichž průnikem je kvalitní architektura. Šetrnost budovy je rovněž jedním ze základních pilířů kvalitní architektury, kdy budova nespotřebovává více zdrojů, než musí, a obyvatelé se zde cítí komfortně. Míra spokojenosti a komfortu se však v dlouhodobém horizontu dějin velmi radikálně vyvíjí. Šetrnost je tedy velmi významnou cestou, nikoli však cílem budovy. Tím jsou stále její obyvatelé a pro ty je nezbytná cesta udržitelnosti.

Jaká je Tvá motivace být aktivním členem Rady? 

Jsme zakládajícími členy a je mi ctí a potěšením pokračovat v této dlouhé, úspěšné a zajímavé cestě. Jsem zastáncem integrovaného navrhování budov. U kulatého stolu se má sejít několik odborníků, diskutovat a vymýšlet průnik jejich nejlepších nápadů, odborností a řešení. Když jeden hlas kterékoli odbornosti významně přehluší ty ostatní, není to pro návrh dobře. Rada je pro mne právě takovým velkým kulatým stolem.

Petra Hajná, Sustainability Officer ve společnosti CPI Property Group (CPIPG)

Jaký je podle Tebe nejlepší přístup ke zefektivnění provozování budov?

Nejlepší přístup k efektivnímu provozování je mít objekt a jeho technologie pod kontrolou (měřené, správně nastavené a řízené). Každá budova je jiná (jiné technologie, jiné stáří, jiné užívání), ale přístup ke zlepšení a zefektivnění provozu je u všech budov obdobný. Tedy tam, kde měříme a umíme řídit, efektivním nastavením, tam, kde zatím úplně neumíme řídit nebo měřit, je třeba řešit úpravu či výměnu technologií, ideálně v kombinaci se systémem měření a regulace. Z hlediska energií k tomuto velmi pomáhá systém energetického managementu prostřednictvím požadavku na neustálé zlepšování těch parametrů, které jsou pro konkrétní objekt zásadní.

Jak se v rámci činnosti vaší společnosti setkáváte s EU taxonomií a se snižováním uhlíkové stopy?

EU Taxonomie a uhlíková stopa jsou nedílnou součástí náplně mé práce. Měření/výpočet uhlíkové stopy probíhá každoročně a je následně ověřen a zveřejněn ve Výroční zprávě, kterou vydáváme k 31. březnu. Zahrnuje i popis naší strategie a klíčových opatření vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů. Snižování intenzity emisí skleníkových plynů je zároveň náš environmentální závazek v rámci vydaných dluhopisů navázaných na udržitelnost (Sustainability-link bond) a schválených nezávislou Science Based Target inciativou jako cíl odpovídající Pařížské dohodě. EU Taxonomie se nás taktéž přímo dotýká, vnímám ji jako sjednocující klasifikační sytém, který v rámci EU chyběl a který pomůže zamezit greenwashingu. Ve společnosti CPIPG jsme povinni vyhodnocovat a reportovat „eligibility“ podle EU Taxonomie, tj. všechny ekonomické aktivity, na které se vztahuje EU Taxonomie, od loňského roku pak k „eligibility“ přibyl i „alignment“, tedy soulad těchto ekonomických aktivit s požadavky EU Taxonomie. V obou případech se reportuje procento z obratu, kapitálových nákladů (CAPEX) a provozních nákladů (OPEX).

Co pro Tebe znamená šetrná budova?

Šetrná budova je pro mě synonymem budovy, která má minimální dopad na životní prostředí ve všech fázích svého životního cyklu a zároveň je její provoz ekonomický. Implementovaná zelená řešení (efektivní zdroje tepla/chladu, ventilace, systém měření a regulace) mají návratnost kratší, než je životnost těchto zařízení.

Jaká je Tvá motivace být aktivním členem Rady? 

Velmi si cením, kam se Rada za dobu od svého založení do dneška posunula a co se jí podařilo, ať už v rámci založených pracovních skupin a jejich výstupů, tak vzdělávání a medializace témat a v neposlední řadě přínosného a příjemného networkingu. Je zde patrné společné úsilí všech aktivních členů, samozřejmě pod skvělou taktovkou celého týmu CZGBC. Být aktivním členem pak dává naprostý smysl a moc si vážím možnosti společného potkávání se a posouvání směrem k udržitelné budoucnosti. Osobně se šetrným budovám věnuji celý svůj profesní život, téma je mi velmi blízké.

Exkluzivní členové

Všichni členové