Pracovní skupiny

Brownfields

Zaměřuje se na problematiku regenerací a redevelopmentu nevyužitých a zanedbaných území. Tématu brownfieldů se věnuje z pohledu jejich šetrné revitalizace, propaguje využití brownfieldů oproti greenfieldům, navazuje na témata jako hospodaření s vodou, zelené střechy nebo eliminace tepelných ostrovů měst. Dále se zaměřuje na problematiku brownfieldů v návaznosti na šetrné certifikace LEED, BREEAM a legislativu.

Cílem skupiny je nyní aktualizace Příručky pro investory při realizaci brownfieldů vytvořené Radou v roce  2019, se záměrem zvýšit dosah a informovanost veřejné správy a municipalit v otázkách souvisejících s územním plánováním.

 

Zjistit více

Hospodaření s vodou

Skupina se zabývá otázkou hospodaření s vodou v budovách a urbanizovaném prostoru s cílem přispívat ke zmírnění dopadů klimatických změn a vzniku tepelných ostrovů. Prioritou skupiny je zviditelňování tématu a vytvoření legislativního prostředí, které bude podporovat šetrné hospodaření s vodou v budovách. Hlavními tématy jsou využívání dešťové a šedé vody v budovách, retence srážkových vod v okolí staveb a role zelených střech a fasád. Našimi partnery jsou organizace: Šance pro budovy, Voda základ života, Počítáme s vodou. Ke spolupráci zveme i akademické instituce, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a další.

Zjistit více

Energie

Pracovní skupina se věnuje zlepšování legislativního prostředí, zefektivňování programů podpory, vzdělávání a osvětě odborníků především v oblasti energetické účinnosti budov, při zajištění šetrnosti vůči životnímu prostředí, uživateli i investorovi. 
Vytváříme návrhy úprav a komentáře legislativních předpisů včetně transpozice evropských směrnic o energetické náročnosti budov (EPBD) a energetické účinnosti (EED). Pracovní skupina spolupracuje s aliancí Šance pro budovy - poskytuje jí znalosti a zkušenosti členů Rady a relevantní a důvěryhodné podklady pro jednání s klíčovými institucemi.

Pracovní skupina se aktuálně zabývá prioritizaci výstupů a doporučení z Roadmapy. Hlavním cílem bude podpora transpozice EPBD4 formou komentářů a konzultací. Jako druhý úkol PS je vzdělávání provozovatelů budov v oblasti efektivního využít technologií.

Zjistit více

Cirkulární stavebnictví a šetrné materiály

Hlavním cílem pracovní skupiny je přeměna českého stavebnictví na plně cirkulární a šetrné k životnímu prostředí.
Cirkulární stavebnictví klade důraz na šetření primárních zdrojů opakovaným využitím vybraných stavebních prvků, upřednostňováním druhotných surovin a materiálů z obnovitelných zdrojů. Pro zabudovávané výrobky je potřeba zajistit garantovanou kvalitu a minimální dopady na životní prostředí.

Skupina do svých aktivit nyní zapracovala 2 doporučení z Roadmapy:

  • Zlepšit odborné znalosti veřejných investorů v oblasti financování renovací budov ve vlastnictví státu a samospráv formou školení, ukázkami správné praxe, atd
  • Vytvořit vzdělávací infografiku na téma nevyužitého potenciálu odpadních materiálů - určená pro odbornou veřejnost, samosprávy, municipality ap.
Zjistit více

Zdravé vnitřní prostředí budov

Česká rada pro šetrné budovy se jako jediná organizace v ČR věnuje komplexní problematice zdravého vnitřního prostředí budov.  Pracovní skupina prostřednictvím synergie odbornosti svých členů nabízí jedinečný pohled na kvalitu vnitřního prostředí ve všech jeho aspektech a svojí činností přispívá k jeho zlepšování tak, aby se stalo standardem ve všech budovách. Naším cílem je poskytovat optimální řešení vnitřního prostředí budov, které bude prospěšné pro člověka i pro životní prostředí ať už ve školách, kancelářích nebo domovech.

Pokračuje příprava série vzdělávacích seminářů zaměřené na všechny aspekty zdravého vnitřního prostředí. Dále proběhla diskuse k obnovení soutěže Zdravá kancelář. Rada připravila návrh realizace, který bude projednán v rámci garantů skupiny.

Zjistit více

Taxonomie a ESG

Hlavním úkolem skupiny bude vytvoření obsahového výkladu problematiky taxonomie a definování konkrétních aspektů na národní úrovni. Jedná se o podklad pro stanovení širšího konsenzu zúčastněných stran nad konkrétními pravidly hodnocení plnění požadavků taxonomie. Náplní práce skupiny bude propojovat poznatky z mezinárodní scény s požadavky a představami účastníků trhu na národní úrovni. S využitím evropské regionální sítě rad pro šetrné budovy budeme schopní přinášet zkušenosti z dalších zemí a využít je pro vytvoření takového metodického návodu. Cílem je společné porozumění věci, akceptace jednotného přístupu a hodnotících kritérií a zjednodušení procesu pro investory i pro bankovní sektor.

Pracovní skupina je určena exkluzivně pro členy Rady, bude obsahově zaměřená zejména pro investory, poradce a finanční sektor.

Zjistit více

Timber

Dne 15.5.2024 proběhla 1. ustavující pracovní skupina TIMBER, která už nyní čítá přes 30 členů. Skupina si určila rámcové priority a garanty aktivit. Priority nyní budou rozpracovány do dílčích kroků. Všem děkujeme za účast, o dalších krocích budeme informovat.

Zjistit více

Exkluzivní členové

Všichni členové