Pracovní skupiny

Certifikace budov

Certifikace jsou jedním z hlavních hybatelů rozvoje šetrných budov a tato skupina je aktivní od založení Rady v roce 2009. Certifikace se jako základní téma prolíná všemi ostatními pracovními skupinami. V rámci naší činnosti se věnujeme rozvoji certifikačních mezinárodních systémů LEED a BREEAM, národního SBToolCZ a dalších odvozených systémů jako WELL, a adaptaci na místní podmínky.

Zjistit více

Evropská a národní legislativa a financování

Pracovní skupina podporuje alianci Šance pro budovy. Poskytuje jí znalosti a zkušenosti členů Rady a relevantní a důvěryhodné podklady pro jednání s klíčovými institucemi při úpravách a tvorbě národní legislativy, dotačních programů, motivačních nástrojů a přípravě finančních schémat s využitím Modernizačního fondu, RRF, JTF a dalších zdrojů.

Zjistit více

Brownfields

Zaměřuje se na problematiku regenerací a redevelopmentu nevyužitých a zanedbaných území. Tématu brownfieldů se věnuje z pohledu jejich šetrné revitalizace, propaguje využití brownfieldů oproti greenfieldům, navazuje na témata jako hospodaření s vodou, zelené střechy nebo eliminace tepelných ostrovů měst. Dále se zaměřuje na problematiku brownfieldů v návaznosti na šetrné certifikace LEED, BREEAM a legislativu.

Zjistit více

Hospodaření s vodou

Skupina se zabývá otázkou hospodaření s vodou v budovách a urbanizovaném prostoru s cílem přispívat ke zmírnění dopadů klimatických změn a vzniku tepelných ostrovů. Prioritou skupiny je zviditelňování tématu a vytvoření legislativního prostředí, které bude podporovat šetrné hospodaření s vodou v budovách. Hlavními tématy jsou využívání dešťové a šedé vody v budovách, retence srážkových vod v okolí staveb a role zelených střech a fasád. Našimi partnery jsou organizace: Šance pro budovy, Voda základ života, Počítáme s vodou. Ke spolupráci zveme i akademické instituce, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a další.

Zjistit více

Inovace a technologie

Pracovní skupina vznikla rozšířením činnosti skupiny Energetický management o další témata efektivního provozování šetrných budov. Má za cíl posílit využívání inovativních prvků a nástrojů k růstu kvality a podpoře udržitelnosti při zajištění zdravého vnitřního prostředí.

Zjistit více

Udržitelné materiály / Recyklace stavebních odpadů

Pracovní skupina se zaměřuje na použití kvalitních, udržitelných materiálů ve stavbách v kontextu cirkulární ekonomiky a jejich vlivu na životní prostředí i uživatele. Cirkulární ekonomika klade důraz na šetření primárních zdrojů a upřednostňuje využívání recyklátů, materiálů z obnovitelných zdrojů nebo opakované využití vybraných stavebních prvků ze starých staveb.

Zjistit více

Veřejné zakázky

Cílem pracovní skupiny Veřejné zakázky je rozptýlení obav zadavatelů veřejných zakázek při specifikaci kvalitativních parametrů budovy. Hlavními nástroji je osvěta zadavatelů i potenciálních uchazečů a jejich metodická podpora při přípravě a realizaci úsporných šetrných projektů.

Zjistit více

Zdravé vnitřní prostředí budov

Česká rada pro šetrné budovy se jako jediná organizace v ČR věnuje komplexní problematice zdravého vnitřního prostředí budov.  Pracovní skupina prostřednictvím synergie odbornosti svých členů nabízí jedinečný pohled na kvalitu vnitřního prostředí ve všech jeho aspektech a svojí činností přispívá k jeho zlepšování tak, aby se stalo standardem ve všech budovách. Naším cílem je poskytovat optimální řešení vnitřního prostředí budov, které bude prospěšné pro člověka i pro životní prostředí ať už ve školách, kancelářích nebo domovech.

Zjistit více

Taxonomie a ESG

Hlavním úkolem skupiny bude vytvoření obsahového výkladu problematiky taxonomie a definování konkrétních aspektů na národní úrovni. Jedná se o podklad pro stanovení širšího konsenzu zúčastněných stran nad konkrétními pravidly hodnocení plnění požadavků taxonomie. Náplní práce skupiny bude propojovat poznatky z mezinárodní scény s požadavky a představami účastníků trhu na národní úrovni. S využitím evropské regionální sítě rad pro šetrné budovy budeme schopní přinášet zkušenosti z dalších zemí a využít je pro vytvoření takového metodického návodu. Cílem je společné porozumění věci, akceptace jednotného přístupu a hodnotících kritérií a zjednodušení procesu pro investory i pro bankovní sektor.

Zjistit více

Exkluzivní členové

Všichni členové