Tisková konference k představení Zero Carbon Roadmap

Česká rada pro šetrné budovy na tiskové konferenci 24.1.2024 představila svoji nově dokončenou Zero Carbon Roadmap. Konference se zúčastnili zástupci EBRD a technické podpory TaiwanBusiness, dále více než 30 klíčových hráčů odvětví stavebnictví, 10 novinářů z hlavních ekonomických a odborných médií. Roadmapu jsme následně představili Jozefu Síkelovi, ministru průmyslu a obchodu, a projednali možnosti spolupráce při realizaci navržených opatření k odstranění bariér. Další jednání se zástupci MŽP a MMR proběhnou v 1Q 2024 a celé znění tiskové zprávy přinášíme níže.

Česká republika se zavázala, že přispěje k evropskému cíli stát se do roku 2050 uhlíkově neutrálním kontinentem. Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC) vypracovala po vzoru deseti zemí Evropy zásadní dokument Zero Carbon Roadmap, který je základním vodítkem k dosažení uhlíkově neutrálního vystavěného prostředí v Česku. Obsahuje konkrétní kroky a plán opatření nutných k eliminaci emisí skleníkových plynů v budovách.

Pařížská dohoda o klimatu, kterou podepsalo 195 zemí světa včetně České republiky, stanovuje, že globální oteplování musí být omezeno na výrazně méně než dva stupně celsia. Zelená dohoda pro Evropu zakotvila, že se Evropa do roku 2050 stane uhlíkově neutrálním kontinentem. Dekarbonizace je totiž jediným způsobem, jak zmírnit nejhorší dopady změn klimatu, jakých jsme nyní svědky. Oxid uhličitý, který je hlavním skleníkovým plynem, se na změně klimatu podílí zhruba ze 70 procent. Dopady změny klimatu na společnost i přírodu budou přímo závislé na množství skleníkových plynů, které do atmosféry vypustíme.

V některých regionech dochází stále častěji k extrémním povětrnostním jevům a srážkám, zatímco v jiných se lidé potýkají s intenzivnějšími teplotními vlnami a obdobími extrémního sucha. Dle Evropské komise způsobily v EU extrémní povětrnostní jevy a události související s klimatem za posledních 40 let finanční ztráty přesahující 487 miliard eur. V letech 1980 až 2020 přišlo v unii v důsledku extrémního počasí a klimatických jevů o život přes 138 tisíc lidí.

Česko za průměrem EU

Statistická data potvrzují, že bez zásadních změn ve stavebnictví a v sektoru budov je dosažení dekarbonizace prakticky nereálné. V Česku připadá ročně v přepočtu na obyvatele 12 tun CO2. Tato hodnota představuje dvojnásobek světového průměru a 1,4násobek průměrné hodnoty za země EU. Produkci emisí CO2 související s provozem českého fondu budov vyčíslila aliance Šance pro budovy ve spolupráci s ČVUT na přibližně 37 Mt CO2, což odpovídá téměř 35 procentům národních emisí. K dispozici ovšem nejsou údaje o emisích souvisejících s výstavbou budov, které by tyto hodnoty ještě navýšily.

„Na základě ročních konzultací s klíčovými zainteresovanými stranami byly identifikovány hlavní bariéry dekarbonizace ve stavebnictví a navrhnuty nutné kroky k jejich překonání. Jednotlivá opatření jsou shrnuta formou roadmapy obsahující úkoly pro hlavní zainteresované strany,“ uvedla Simona Kalvoda, výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy.

 

Po vzoru ze zahraničí

Zero Carbon Roadmap vznikla za podpory Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), TaiwanBusiness - EBRD Technical Cooperation Fund, jenž se zaměřuje na projekty technické spolupráce oblasti udržitelného řízení zdrojů, znalostní ekonomiky, nízkouhlíkových technologií a rozvoj malých a středních podniků, a Světové rady pro šetrné budovy (WorldGBC).

„Změna klimatu vyžaduje společné úsilí celého světového společenství. Tchaj-wan je hrdý na to, že k tomu může přispět tím, že společně s EBRD podpořil vytvoření české Zero Carbon Roadmap pro klimaticky neutrální budovy. Silné stránky Tchaj-wanu v oblasti informačních a komunikačních technologií a inteligentních řešení mohou hrát zásadní roli v zelené transformaci Česka. Spolupráce Tchaj-wanu s Českem se výrazně prohloubila, což dokazují naše nedávné společné iniciativy na Ukrajině, které jsme poskytli nezbytná zařízení na čištění vody, zařízení na výrobu tepla a elektrické energie a primární lékařskou péči. Rádi bychom rozšířili spolupráci s EBRD i s Českou republikou a prosazovali naše společné zájmy a hodnoty,“ uvedl Liang-Ruey Ke, ředitel Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře. 

„Tento úkol představuje rozsáhlou několikaměsíční práci věnovanou vypracování plánu pro Českou republiku, který stanoví cestu ke komplexní renovaci budov, novým zeleným budovám a k dodavatelskému řetězci energeticky účinných zařízení a udržitelných materiálů, čímž se minimalizují emise v celém životním cyklu budov. Spolupráce banky s Českou radou pro šetrné budovy je důkazem zapojení EBRD do zlepšování schopnosti českých podniků chápat a řešit rizika a příležitosti související s udržitelností. Konkrétně v sektoru stavebnictví si EBRD uvědomuje skrytý problém související se zabudovaným uhlíkem a potřebu větší spolupráce mezi všemi zúčastněnými stranami v hodnotovém řetězci s cílem prohloubit naše porozumění ve všech fázích životního cyklu budovy a plně dekarbonizovat toto odvětví. Banka bude i nadále podporovat přechod trhu ve spolupráci s partnery, kteří mají životní prostředí a udržitelnost na jednom z předních míst ve své agendě,“ řekl Mark Davis, regionální ředitel pro střední Evropu EBRD.

 

Roadmapy, tedy národní plány, které nastiňují konkrétní cestu k uhlíkové neutralitě a zároveň pomáhají urychlit potřebné změny v průmyslu i v přístupu politiků, již byly vypracovány v deseti zemích, a to v Chorvatsku, Finsku, Francii, Německu, Irsku, Itálii, Nizozemsku, Polsku, Španělsku a ve Velké Británii.

Cílem roadmapy je, aby Česko mělo ucelenou národní strategii v oblasti transformace energetiky, klimatu a stavebnictví. Zároveň se díky ní vytvoří podmínky pro to, aby budovy při své výstavbě, užívání, údržbě, renovacích a při konečném odstraňování měly neutrální dopady na změnu klimatu,“ shrnul Petr Zahradník, projektový manažer CZGBC a jeden z autorů roadmapy.

Klíčovými aktéry dekarbonizace v České republice jsou vláda, dále pak ministerstva průmyslu a obchodu, životního prostředí, pro místní rozvoj a financí a následně všichni účastníci v hodnotovém řetězci stavebnictví od přípravy projektů a výroby materiálů přes developery a jiné investory, realizační a demoliční firmy po provozovatele budov. Významnou roli hraje také finanční sektor, profesní organizace a svazy, vědecko-výzkumná sféra či vzdělávací instituce. Všem těmto subjektům jsou v roadmapě doporučena potřebná opatření nezbytná pro splnění dekarbonizačního cíle.

Čtyři kategorie opatření

Většina opatření, která jsou identifikována jako doporučení pro řešení existujících bariér plynulého nástupu dekarbonizace, mohou být implementována do praxe ve velmi krátkém horizontu,“ doplnila Simona Kalvoda. Navržená opatření rozdělili autoři roadmapy do čtyř kategorií.

 1. Zrychlení tempa renovací a zavádění energetických úspor
 2. Snižování zabudovaných emisí
 3. Rozvoj komunitní energetiky
 4. Průřezová opatření

 

Konkrétní kroky, které jsou adresovány jednotlivým aktérům dekarbonizace v ČR, pak mimo jiné zahrnují:

 • Vláda musí formulovat komplexní národní strategii pro ochranu klimatu, transformaci energetiky a stavebnictví a zajistit soulad dílčích politik a strategií. Musí monitorovat a sbírat potřebná data, vytvářet akční plány a sledovat jejich plnění.
 • Je nezbytné urychlit kvalitní renovace budov a zapojit do tohoto procesu finanční sektor. Státní správa a samosprávy si musí tuto agendu osvojit, převzít odpovědnost a jít příkladem jako vzorný investor a správce environmentálně šetrných nemovitostí.
 • Je nezbytné podpořit výrobce stavebních materiálů při dekarbonizaci výroby. Technické normy musí být aktualizovány, aby se podpořilo využití přírodních, recyklovaných a dalších materiálů s nízkou uhlíkovou stopou.
 • V oblasti rozvoje nízkoemisní energetiky je důležité nadále podporovat implementaci obnovitelných zdrojů energie pro všechny typy budov a vlastníků.
 • Je nezbytné posílit podporu výzkumu v technické oblasti zaměřenou na chytré sítě, ukládání energie, vývoj nových materiálů s nízkou uhlíkovou stopou, nové technologie zachycování a skladování nebo využívání uhlíku (CCUS) a pilotování energeticky pozitivních čtvrtí.
 • V oblasti vzdělávání je nezbytné posílit témata udržitelnosti, dekarbonizace a energetických úspor na všech úrovních vzdělávání.
 • Je nezbytné zabezpečit systematickou, dlouhodobou informační kampaň a osvětu vedoucí ke zvýšení povědomí o možných opatřeních ke snižování emisí skleníkových plynů. 

Přechod k udržitelné energetice a ekologicky šetrnému stavebnictví, a tedy ke splnění dekarbonizačního cíle, vyžaduje komplexní a koordinovaný přístup. Některé podniky již přijaly potřebné kroky. Nyní je zásadní zajištění součinnosti a podpory ze strany státních institucí. Ty mají klíčovou roli v nastavení příznivých podmínek pro realizaci opatření směřujících k udržitelnosti a dekarbonizaci stavebnictví v České republice,“ dodala Simona Kalvoda.

Dokument Roadmapy je ke stažení ZDE v české verzi, ZDE v anglické verzi.

Dvoustrana Shrnutí v české verzi, Shrnutí v anglické verzi.

Exkluzivní členové

Všichni členové