ReBuilt – Cirkulární a digitální obnova stavebnictví ve střední Evropě

Stavebnictví výrazně přispívá ke spotřebě zdrojů, vzniku odpadů a emisím skleníkových plynů. Přijetí cirkulárních a digitálních postupů může pomoci snížit dopad tohoto odvětví na životní prostředí. Z tohoto důvodu má přechod na oběhové hospodářství v tomto odvětví významný dopad na ekonomiku středoevropské společnosti a zároveň pomáhá zvyšovat efektivitu využívání zdrojů. 

Současný stav inovativnosti v oblastech oběhového hospodářství a digitalizace ve stavebnictví, se v jednotlivých regionech výrazně liší. Některé regiony již mají osvědčené postupy při využívání recyklovaných materiálů, dobře zavedené administrativní postupy, jako jsou kritéria pro likvidaci odpadu, jiné jsou ve fázi počátečních kroků směrem k oběhovému a digitálnímu stavebnictví.

Ve všech regionech existují společné překážky, jako je například obecná neochota využívat produkty založené na druhotných surovinách, nedostatek a nepřehlednost informací o kvalitě těchto produktů a nedostatečná identifikace materiálových toků pro jejich přehledné sledování (od odpadu k produktům). Dalším společným problémem je nedostatek administrativních/právních cest pro opětovné použití druhotných materiálů a produktů z nich, nedostatek je i u osvědčených postupů obchodních modelů oběhového hospodářství. Obecně chybí osvěta, evidována je absence národních i nadnárodního vzdělávacího programu pro odborníky.

Kromě Slovinského národního institutu stavebního inženýrství, jako vedoucího partnera ze Slovinska, se projektu účastní 13 partnerů ze středoevropského regionu (zastoupeno dalších 8 zemí) a 6 přidružených partnerů. Všichni partneři přispějí k realizaci následujících cílů a výsledků projektu ReBuilt:

  • zvýšit povědomí a atraktivitu oběhového hospodářství a digitalizace ve stavebnictví vytvořením vzdělávacího programu,
  • modernizovat a vyzkoušet nová řešení (technická a digitální),
  • podnítit poptávku a navrhnout odpovídající opatření, včetně ekologického označování výrobků, omezování až ukončení vzniku odpadů tam, kde to je možné, podpořit šetrné veřejné zakázky, pomocí vytvoření první Středoevropské strategie pro cirkulární a digitální stavebnictví; ta bude prosazována a podporována prostřednictvím sítě regionálních center pro cirkulární a digitální stavebnictví.
  • šířit výstupy a výsledky projektu v regionu střední Evropy se zohledněním lokálních specifik.

Doba trvání projektu: 2023-2026
Financování: INTERREG CENTRAL EUROPE
Více informací o projektu zde.

Exkluzivní členové

Všichni členové