Skanska: Bytový dům Botanica K (1,2)

Bytový dům Botanica K (1, 2) je součástí závěrečné etapy prestižnírezidenční čtvrti, která vznikala v posledním desetiletí a sousedí s přírodním parkem „Košíře – Motol“, jehož součástí je i přírodní památka stolová hora Vidoule, jeden z nejvyšších pražských kopců.

Šestipodlažní bytový dům se sedmým ustoupeným podlažím je rozdělen na dvě samostatné nadzemní sekce propojené společným suterénem, v němž jsou umístěny sklepy, parkovací stání a technické zázemí domu. V obou sekcích bytového domu je pouze 64 bytů a 2 nebytové prostory (prodejny).

V podzemním podlaží je kolárna a místnost se sprchou pro mytí kol, kočárků. Součástí této poslední etapy rezidenčního projektu Botanica také byla realizace přilehlého parku.

Z pohledu udržitelnosti je Botanica K (1,2) jako první rezidenční projekt v ČR prověřen nezávislou třetí stranou. Mezinárodně uznávaná certifikace BREEAM probíhá v různých fázích životního cyklu projektu a provádí se na základě stanovených měřítek kvality v oblasti environmentální, sociální, ale i ekonomické.

Bytový dům získal BREEAM certifikát pro schéma "International New Construction 2013 – Residential" v úrovni Excellent.

Kritéria šetrnosti:

 

Energie

Stejně jako předchozí domy projektu Botanica i tento je navržen v nízkoenergetickém standardu, což znamená důkladně zateplený obvodový plášť budovy (obálka budovy má hodnotu U 0,44 W/m2K), kvalitní okna a solární termické kolektory pro předehřev teplé vody, umístěné na střeše bytového domu. Vhodnost využití této technologie s nízkou produkcí CO2e byla, z hlediska ekonomické, ekologické a technologické proveditelnosti, posouzena studií, zpracovanou energetickým specialistou.

Dům je navržen s potřebou dodané energie dle PENB na 74 kWh/m2.rok, což je o 28% méně energie, než vyžadují české stavební předpisy (pro tento případ byl požadavek 104 kWh/m2.rok). Většina osvětlení ve společných prostorech domu je vybavena energeticky úsporným LED osvětlením. Stejně tak venkovní osvětlení byla volena s optimální hodnotou svítivosti vůči spotřebě (lum/Wat). Venkovní osvětlení je navíc z důvodu úspory energie kontrolováno časovým spínačem, který zabrání svícení během denního světla, u vstupu jsou součástí svítidla i čidla pohybu.

S efektivním využíváním energie souvisí i instalované výtahy v budově, které jsou vybaveny regenerativní jednotkou.

 

Uhlíková stopa

Společnost Skanska provedla výpočet uhlíkové stopy projektu. Celkové zabudované emise projektu činí 3 684 t CO2e. Na zabudované uhlíkové emise ve stavebních materiálech připadlo 2 813,4 t CO2e, dopravě materiálu přísluší 46,9 t CO2e, na emise ze staveniště 824 t CO2e, z toho na přepravu pracovníků 173,9 t CO2e.

Data, potřebná k výpočtu uhlíkové stopy – transport zabudovaných materiálů a přeprava pracovníků, byla předávána pravidelně subdodavateli v rámci požadavků na odpovědnou výstavbu.

Emise CO2e byly zkalkulovány i za spotřebu elektrické energie, která byla v průběhu stavby monitorována stejně jako spotřeba vody.

Ekologicky odpovědné materiály

Veškeré dřevo použité během výstavby i dřevo zabudované pochází z legálního hospodaření a těžby. Pro výběr zabudovaných materiálů byla aplikována politika výběru odpovědně získávaných materiálů, tedy byly voleny přednostně ty materiály, které pro svůj proces výroby deklarují odpovědný postup (certifikovaný EMS, ISO 14001).

Materiály používané pro lepení, těsnění, nátěry, podlahové krytiny nebo jiné dřevěné prvky byly kontrolovány z hlediska emisí a obsahu těkavých organických látek.

Po dokončení výstavby, před předáním bytů bylo provedeno měření formaldehydu a celkové koncentrace těkavých organických látek a formaldehydu, jež splnily hodnoty požadované BREEAM.

 

Zacházení s odpady během výstavby

Během výstavby projektu Botanica K (1,2) bylo 97% stavebního odpadu zrecyklováno a energeticky využito, tedy neskončilo na skládce. Byl vyčleněný dostatečný prostor pro třídění odpadu a důsledné třídění bylo požadováno po všech subdodavatelích v průběhu výstavby.

 

Odpadové hospodářství během provozu

Objekt má v suterénu určené místo pro odpadové hospodářství, kde jsou umístěny nádoby na směsný odpad a nádoba na bioodpad. V blízkosti objektu je hnízdo tříděného odpadu. K podpoře obyvatel objektu k třídění jsou součástí bytové jednotky poskytnuty nádoby na tříděný odpad (papír, plasty, sklo, bioodpad, směs).

 

Efektivní využívání vody

Jedno ze zelených řešení bytového domu Botanica K (1, 2) je zcela unikátní. Jde o systém pro hospodaření se šedou vodou, v rámci kterého je pro splachování toalet využita přečištěná voda z umyvadel, van a sprch.

U domu je navíc umístěna akumulační nádrž pro zachycování dešťových vod, které budou využity pro zalévání zeleně v okolí domu a tím nahradí spotřebu pitné vody. Retence dešťových vod je zajištěna i díky zeleným střechám, navrženým nad prostorem garáží a některých bytových jednotek.

Pro snížení spotřeby pitné vody byly v objektu instalovány armatury (umyvadlové baterie, sprchové baterie) s nízkým průtokem, včetně toalet s dvojitým splachováním (s velmi nízkým průtokem). V areálu není žádný trvalý zavlažovací systém.


Exkluzivní členové

Všichni členové